Principy


Bezdrogové prostředí
- cílem služby je zajistit prostředí kde je možné udržet pozitivní změny kterých klient dosáhl během předchozí léčby.

Mezioborové pojetí
- sociální služba bere v úvahu osobité potřeby uživatele v jednotlivých oblastech života zároveň (biologické, psychologické, sociální), a vyžaduje tak ucelený odborný přístup.

Respektování hodnoty klienta - braní drog není chápáno jako okolnost, snižující hodnotu člověka. Uživatel služby je zde svobodnou a samostatnou bytostí, která je plně odpovědná za své činy, s dostatečným prostorem pro seberealizaci a možností posílení svých předpokladů k opětovnému začlenění do společnosti.

Oboustranná důvěra - jmenovité údaje o uživatelově zdraví, drogové kariéře atd. jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho souhlasu, případně bez jeho vědomí, je-li zařízení povinno tyto poskytnout. Zařízení naopak ve své práci vychází z důvěry v možnosti klienta založené na realistickém pohledu.

Individuální přístup - Program je nastaven tak aby mohl pružně reagovat na individuální možnosti uživatele služeb, jeho potřeby a zaměřuje se na osobité obtíže klienta v souvislosti z užíváním drog.

Dobrovolnost - účast v programu je dobrovolná.

Odbornost a spolupráce - služby jsou poskytovány personálem s odpovídajícím vzděláním a praxí. Klient má možnost plánovat, hodnotit užitečnost, nastavení a efektivitu služeb, a nepřímo se tak podílet na tvorbě programu.

Přístupnost - služba je pro cílovou skupinu přístupná bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství a právní či společenské postavení.