Práva klientů

ZÁKLADNÍ PRÁVA klienta DCP:

·        Klient má právo na rovný přístup ke službám bez ohledu na své osobní, socioekonomické či kulturní charakteristiky (pohlaví, etnicitu, národnost, původ, anamnéza, sexuální orientace, postavení, finanční možnosti, kriminální činnost, atd.)

·        Klient má právo na elementární lidskou důstojnost, bezpečí a nedotknutelnost fyzickou, citovou, hodnotovou (včetně svědomí a přesvědčení) i majetkovou a to po celou dobu kontaktu při využívání všech typů služeb.

·        Klient má právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost.

·        Klient má právo být jemu srozumitelným způsobem informován o službě, její filosofii, metodách, rozsahu a trvání, podmínkách, zásadách a pravidlech (včetně např. disciplinárních sankcí, způsobu ukončení, důvěrnosti informací apod.) do té míry, aby na ně mohl vědomě a dobrovolně přistoupit a kompetentně spolurozhodovat o svém setrvání ve službě, o způsobu jejího poskytování a o její kvalitě

·        Klient má právo kdykoliv opustit službu na vlastní žádost, a to i proti doporučení týmu a bez dalších negativních důsledků pro sebe.

·        Klient má právo si podat stížnost a být informován o postupu při uplatňování stížnosti – o postupu uplatňování stížnosti informuje klienta kterýkoli zaměstnanec zařízení.

·        Klient má právo na osobní svobodu a ochranu soukromí – vychází z nastavení služeb

·        Klient má právo na ochranu před nucenými pracemi - např. spolupráce s PMS při zajišťování obecně prospěšných prací pro klienty – řídíme se pokyny PMS

·        Klient má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím - pracovníci mohou násilně jednat pouze v osobní sebeobraně, pokud dochází k bezprostřednímu ohrožení života jejich, klienta, popřípadě jiných osob, ohrožených klientovým jednáním. Vše musí probíhat v souladu s platnými zákony.

·        Klient má právo na poskytnutí kvalitní služby vykonávané profesionály.