Úvod‎ > ‎

Práva klientů

Služby DCP jsou poskytovány tak, aby nedocházelo k porušování práv klientů zejména v následujících oblastech:

·         osobní svoboda – pravidla pro využití služeb jsou klienty dobrovolně přijímána, k omezení osobní      svobody klienta může dojít pouze v souladu s platnými zákony (např. kl. ohrožuje sebe nebo jinou osobu na životě atd.)

·         ochrana soukromí – dána nastavením služeb DCP (viz. Etický kodex, Interní směrnice, Zákon o ochraně osobních údajů…)

·         právo na vzdělání a svobodnou volbu povolání – zařízení se snaží v rámci možností poskytovat služby tak, aby nebyla narušena školní docházka či pracovní povinnosti klientů (např. individuální termíny konzultací a terapií). Klient však musí naplnit daný objem povinných aktivit v jednotlivé fázi.

·         zneužití osobních údajů – viz Etický kodex a dokumentace

·         fyzické a psychické násilí – pracovníci mohou násilně jednat pouze v osobní sebeobraně, pokud dochází k bezprostřednímu ohrožení života jejich, klienta, popřípadě jiných osob, ohrožených klientovým jednáním. Vše musí probíhat v souladu s platnými zákony.

 

Každý klient je pracovníkem během přijímání do programu stručně seznámen se svými právy a povinnostmi a odkázán na podrobnější písemnou formu, která je k dispozici v kanceláři a na nástěnkách v obou poschodích, ty jsou klientům nepřetržitě přístupné. Práva a povinnosti v rámci jednotlivých fází programu dostává klient vytištěné při přijímání do programu.

Dle potřeby a uvážení pracovníka jsou klientovi tato práva a povinnosti připomínány.

 

ZÁKLADNÍ PRÁVA:

  •          Klient má právo na rovný přístup ke službám bez ohledu na své osobní, socioekonomické či kulturní charakteristiky (pohlaví, etnicitu, národnost, původ, anamnéza, sexuální orientace, postavení, finanční možnosti, kriminální činnost, atd.)
  •    Klient má právo na elementární lidskou důstojnost, bezpečí a nedotknutelnost fyzickou, citovou, hodnotovou (včetně svědomí a přesvědčení) i majetkovou a to po celou dobu kontaktu při využívání všech typů služeb.
  •    Klient má právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost.
  •         Klient má právo být jemu srozumitelným způsobem informován o službě, její filosofii, metodách, rozsahu a trvání, podmínkách, zásadách a pravidlech (včetně např. disciplinárních sankcí, způsobu ukončení, důvěrnosti informací apod.) do té míry, aby na ně mohl vědomě a dobrovolně přistoupit a kompetentně spolurozhodovat o svém setrvání ve službě, o způsobu jejího poskytování a o její kvalitě
  •    Klient má právo kdykoliv opustit službu na vlastní žádost, a to i proti doporučení týmu a bez dalších negativních důsledků pro sebe.
  •          Klient má právo si podat stížnost a být informován o postupu při uplatňování stížnosti – o postupu uplatňování stížnosti informuje klienta kterýkoli zaměstnanec zařízení.
  •          Klient má právo na osobní svobodu a ochranu soukromí – vychází z nastavení služeb
  •          Klient má právo na ochranu před nucenými pracemi - např. spolupráce s PMS při zajišťování obecně prospěšných prací pro klienty – řídíme se pokyny PMS
  •          Klient má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím - pracovníci mohou násilně jednat pouze v osobní sebeobraně, pokud dochází k bezprostřednímu ohrožení života jejich, klienta, popřípadě jiných osob, ohrožených klientovým jednáním. Vše musí probíhat v souladu s platnými zákony.
  •          Klient má právo na poskytnutí kvalitní služby vykonávané profesionály.
Comments