Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou abstinující osoby, které absolvovali léčbu z drogové závislosti, gamblingu či alkoholu.

Přicházejí nejpozději 4 dny po jejím ukončení, jsou nuceni vrátit se do prostředí, které je pro ně z hlediska abstinence rizikové, ocitají se v nelehké sociální situaci (nemají práci, bydlení, urovnané rodinné vztahy…) a potřebují podporu při svém návratu do společnosti.

Kromě výše zmíněné charakteristiky cílové skupiny musí žadatelé o službu splňovat tyto předpoklady:

  • minimální věk 18 let (15 let za souhlasu rodičů u ambulantní formy)
  • potvrzená abstinence minimálně v rozsahu tří měsíců (z bezprostředně navazující předchozí léčby)
  • motivace k životu bez drog (zhodnotí tým na základě vstupního rozhovoru, písemné žádosti, vyjádření týmu z předchozí léčby a životopisu)
  • u ambulantní formy programu musí klientovi místo jeho pobytu umožňovat účast na všech povinných aktivitách

Zařízení není schopno poskytnout služby těmto osobám splňujícím jinak daná kritéria:
  • osobám hovořícím pouze jiným než českým jazykem (pokud si sami a na vlastní náklady nezajistí podmínky k řádnému absolvování služby - překladatel)
  • osobám, které na základě své současné zdravotní anamnézy nejsou schopny zvládnout program služby v plném rozsahu. (určí odborný lékař v rámci přijímacího pohovoru, popřípadě si žadatel sám a na vlastní náklady zajistí podmínky k řádnému absolvování služby - osobní asistent..)
  • pokud zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá