Cíle

Cílem následné péče je opětovné, plnohodnotné začlenění klienta do společnosti po absolvování léčby ze závislostí, získání prostoru k překlenutí období hledání samostatného bydlení a následné dosažení vyšší a vyvážené kvality jeho životního stylu. Měřitelným kritériem výše zmíněného cíle je pak naplnění těchto cílů dílčích:
  • Získání a udržení legálního zaměstnání - uživatel služby má jeden měsíc od nástupu do programu a při odchodu z programu, uzavřenou a podepsanou legální smlouvu se svým zaměstnavatelem. V průběhu absolvování služby je nepřetržitě zaměstnán. V případě OSVČ doručí klient do měsíce od nástupu do programu kopii živnostenského listu a fakturu za vykonanou práci.
  • Studium (ekvivalent zaměstnání) - uživatel služby řádně dochází do denní formy studia
  • Společensky uspokojivé bydlení, které je klient schopen hradit z vlastních legálních příjmů - uživatel má před odchodem ze služby zajištěné ubytování na smlouvu, nebo na jeho získání pracuje (přechodně na ubytovně apod.), z programu neodchází aniž by věděl kam (ulice, sqot..). Garant uživatele má přehled nad jeho příjmy a budoucí výší nájmu.
  • Aktivní trávení volného času - uživatel má zpracovaný způsob trávení volného času na kterém pracuje během první fáze se svým garantem a řídí se jím.
  • Samostatnost a zodpovědnost - uživatel po ukončení spolupráce necítí potřebu využívat sociální služby drogové prevence, aktivně přistupuje k řešení svých problémů (dluhy, OPP, zvládání chutí..)
  • Abstinence po dobu kontaktu se zařízením - uživatel po dobu kontaktu se zařízením abstinuje od zakázaných návykových látek alkoholu a gamblingu = nemá pozitivní test a spolupracuje v případě relapsu.
  • Udržení pozitivních změn - kvalita života uživatele, dosažená při ukončení doléčování, je udržena i do budoucna, uživatel je kontaktován a jeho stav monitorován po dobu dalších 6 měsíců.
Minimální hranicí pro naplnění cílů je stav uživatele, který při ukončení spolupráce s DCP vykazuje většinu těchto dílčích cílů (tj.min. 4.). Toto opatření mimo jiné vychází ze skutečnosti, že cíle ambulantních a pobytových uživatelů služby se mohou lišit (zajištěné bydlení, studium x práce).